intranet
cz en

Preventivní opatření

S narůstajícími zkušenostmi se škodami na rybích obsádkách drobných rybníků je stále jasnější, že neexistuje jednoduchá a obecně platná rada, jak snížit škody vydrou. Rybníky jsou velmi individuální, stejně jako vydry. Proto je potřeba vybrat takové opatření, které bude efektivní pro daný charakter rybníka. Rozhodujícími parametry jsou velikost rybníka, členitost břehů, umístění (ve vesnici, daleko od lidských sídel), vzdálenost k elektrickému proudu atd.

obrázek

testování účinku cizých výkalů - na sněhu je vidět stopa, kudy vydra prošla

Tradiční opatření
Dříve doporučovaná opatření spočívající v rozvěšení ovčí vlny, lidských vlasů nebo visících CD okolo rybníka nefungují buď vůbec, nebo pouze velmi krátce. Dokonce ani světelné či zvukové plašení, které se spouští v různých nočních hodinách nefunguje a vydry si na ně rychle zvykají. Většinu z těchto opatření jsme testovali a výsledky neprokázaly žádnou účinnost.


Snížení násady
Důležitým preventivním opatřením je nepřerybňování. K neúměrnému nasazování ryb dochází zejména v zimním období. Pokud je rybník naplněn rybami až k prasknutí, tak nejen že dochází k porušování zákona o rybářském hospodaření, ale rybník se také stává magnetem pro vydry. Kdo by nechtěl hodovat na švédském stole, kde je ryba snadno k mání? Při nižších obsádkách bývají absolutní i relativní škody vždy nižší. A klesá i riziko jiného ohrožení obsádky, například nedostatek kyslíku, zaplísnění atd.. Tyto negativní faktory se mohou navíc podporovat. Pokud mají například ryby v zimním období nedostatek kyslíku, začínají aktivovat a vyhledávat místa s dostatkem kyslíku, což je nejčastěji přítoková oblast. Takovéto hromadné nakupení ryb na přítoku však velmi rychle přiláká i více jedinců vyder a může dojít i k nadbytečnému zabíjení ryb.

Alternativní kořist
Vhodným preventivním opatřením je přisazení nebo alespoň ponechání stávající bílé (plevelné ryby) do rybí obsádky. Vydra není potravní specialista. V její potravě převažují druhy výrazně zastoupené v jejím prostředí. Pokud budou v rybníce jen kapři, bude lovit kapry. Bude-li tam i bílá ryba, bude lovit plevelnou rybu i kapry a škody na rybí obsádce budou nižší.

obrázek
Kompletní oplocení
Další možností, kterou však doporučujeme pouze v případě sádek, rybníků v intravilánu nebo na okraji obce, je oplocení celého rybníka. Plot musí být velmi dobře postaven, nutné je zapuštění plotu do země, aby ho vydra nepodlézala, nepodhrabala. Je potřeba také dobře upravit plot v místě přítoku a výtoku. V zimě je pak nutné pamatovat na sněhové závěje, které často vydře oplocený rybník zpřístupní („sníží“ výšku plotu).


obrázek
Částečné oplocení

V zimě mají vydry stížený přístup do vody a toho je k prevenci škod také možné využít. Pokud je rybník pevně zamrzlý až do břehů, je možné oplotit pouze přístupová místa. Vzduch pro ryby je někdy přiváděn dírou v ledu, v tom případě je dobré tuto díru zaplotit. Také oblast přítoku je možné částečně oplotit.

Zábrany je také možné vytvořit přirozenou cestou, např. nechat na místě, které v zimě nezamrzá, vyrůst orobinec. Orobinec na přítoku Vám také splní další užitečnou roli - funguje jako kořenová čistička.


Elektrické ohradníky
Elektrické ohradníky jsou také účinným opatřením, avšak je potřeba zajistit přívod elektrického proudu a zajistit zařízení proti krádeži. Toto opatření je vhodné v případě, že břehy nejsou členité a nejsou v nich nory. Účinný je ohradník v případě, že jsou nataženy dva dráty nad sebou ve výšce zhruba 10 a 20 cm. Ohradník je třeba kontrolovat, jestli není někde přerušen, v zimním období je třeba výšku upravovat podle výšky sněhu.

Snížení hladiny vody
V některých případech může pomoci snížení hladiny vody na zimní období. Hladinu je potřeba snížit tak, aby tvořící se led zamrzl natvrdo do bahna. Otvory nor vyder původně vedoucí pod vodu tak zůstanou na suchu a i další členitější úseky břehů, které špatně zamrzají a umožňují tak průchod pod ledovou vrstvu.

Výběr rybníků
V případě, že vlastníte více rybníků je velmi jednoduchým a účinným opatřením nenasazovat pro zimní období ryby do rybníků, kde často dochází k velkým škodám. Většinou totiž dochází ke škodám v zimním období na stejných rybnících, protože na těchto rybnících mají vydry z různých důvodů přístup ke komorujícím rybám (otevřený přítok u malých rybníků, nezamrzající odtok atd).

zpět