intranet
cz en

Archiv

Projekty ukončené

Rysí příběhy

Cílem projektu je přiblížit lidem život konkrétních rysů z jižních a západních Čech.

obrázek -

Záchranný program pro raroha velkého

Raroh velký, dravec stepí, bude mít svůj vlastní Záchranný program, který bude připraven v rámci projektu financovaného z EHP fondů.

obrázek -

Realizace opatření ZP sysla obecného na jižní Moravě

Dalším projektem podpořeným z fondů EHP, který budeme letos realizovat společně s Muzeem Karlovy Vary je Realizace vybraných opatření Záchranného programu sysla obecného na jižní Moravě.

obrázek -

Rozšíření plcha velkého a zjištění jeho stanovištních nároků v ČR

Z fondů EHP nám byla také poskytnuta podpora na realizaci projektu Monitoring rozšíření plcha velkého a zjištění jeho stanovištních nároků v České republice

obrázek -

Realizace vybraných opatření Programu péče pro vydru říční v ČR

Z fondů EHP nám byla poskytnuta podpora na realizaci vybraných opatření Programu péče pro vydru říční.

obrázek -

Mapování ptáků v Rumunsku

ALKA Wildlife, o.p.s. se v roce 2013 zapojila do mapování ptáků Rumunska. Projekt nese název „Sistemul national de gestiune si monitorizare a speciilor de pasari din România în baza articolului 12 din Directiva Pasari” a klade si za cíl zmapovat aktuální stav populací ptáků v Rumunsku za účelem povinného reportu do EU.

obrázek - vydra říční (autor: A. Toman)

Monitoring šelem v NP Podyjí

Šelmám v národním parku Podyjí na jihu Moravy byla doposud věnovaná pouze malá pozornost. Z tohoto důvodu je realizován nový projekt jehož cílem je zjistit základní informace o chráněných a invazivních druzích šelem.

obrázek - Název projektu NEOVISION je vlastně slovní hříčkou odvozenou od latinského názvu norka amerického (Neovison vison)

Projekt NEOVISION

- nové výzvy v ochraně biodiverzity na česko-slovenském pomezí je nový projekt ve kterém ALKA Wildlife o.p.s. zaštiťuje odborné aktivity.

obrázek -

Hledání tchoříka skvrnitého

informace a fotogalerie o novém projektu v rámci Kampaně na záchranu evropských šelem, kterou organizuje EAZA

obrázek -

Sběr uhynulých vyder říčních

Sběr a analýzy uhynulých jedinců vydry říční jsou v současnosti financovány z AOPK ČR v rámci realizace Programu péče pro vydru říční v ČR.

Regulace norka amerického v NP České Švýcarsko

Cílem současného projektu je zmapování současného výskytu a regulace populace norka na celém území národního parku. Norek americký byl na území parku zjištěn v roce 2009.

Průzkum norka amerického v CHKO Poodří a jejím okolí

Povodí Odry je jedním z posledních území v České republice, kde se v přírodě ještě nezabydlel nepůvodní norek americký. Protože však již existovalo podezření o občasném výskytu toho druhu v CHKO Poodří a možné predaci na hnízdech vodních ptáků, proběhl na podzim roku 2010 průzkum, který měl zjistit aktuální stav výskytu norka v CHKO Poodří a v jejím okolí.

Průzkum savců v přírodní rezervaci Věstonická nádrž

Hlavním cílem průzkumu bylo zjistit ty druhy savců, které mohou predovat hnízda na zemi hnízdících ptáků...

obrázek -

Péče o maloplošná území

Na Českomoravské Vysočině v povodí Moravské Dyje se nachází řada nelesních ploch dlouhodobě neudržovaných, s různou mírou degradace a zarůstání. Obnovou managementu by mělo dojít k opětovnému vývoji stabilních společenstev s vysokou biodiversitou. Dlouhodobě jsme se proto zavázali o péči několika vybraných lokalit: přechodové rašeliniště u Českého Rudolce a skupina několika suchých strání v údolí Vápovky.

Tchoř stepní a tchořík skvrnitý v Dobrudži

Cílem monitoringu je vytvořit vědecký návrh území Natura 2000 na základě terénních údajů o výskytu sysla obecného (Spermophilus citellus), tchoře stepního (Mustela eversmani) a tchoříka skvrnitého (Vormela peregusna) v stepních biotopech rumunské Dobrudže.

Program péče pro vydru říční

AOPK ČR ve spolupráci s odborníky připravuje program péče pro vydru říční v České republice pro následujících 10 let. Programy péče jsou připravovány pro druhy, jejichž populace jsou u nás ohrožené, ale zároveň tyto druhy vzhledem ke svému návratu do přírody způsobují konflikt se zájmy člověka. V případě vydry říční jde o konflikt s rybářskými subjekty, protože hlavní potravou vyder jsou ryby.

Metodika stanovení výše náhrad škod pro vydru říční

Vydra říční jakožto rybožravý predátor může způsobovat ekonomické škody rybářům. Od roku 2000 mají subjekty hospodařící na rybnících nárok na náhradu těchto škod. Stanovení výše škod je však vzhledem ke skrytému způsobu života vyder značně obtížné. Skupina odborníků a dalších zainteresovaných stran pod vedením AOPK připravuje návrh jednotné doporučující metodiky na stanovení výše těchto náhrad.

Model vývoje populace vydry říční v ČR

Vydra říční byla původně rozšířena po celém území České republiky. Ve 20. století ale došlo k silnému poklesu početnosti. Z důvodu tohoto rapidního úbytku byla vydra zařazena mezi chráněné druhy. Od konce 80. let pak byl zaznamenán výrazný nárůst areálu rozšíření, který stále pokračuje. Cílem tohoto projektu bude získat demografické údaje o populaci vydry říční u nás, které budou sloužit jako podklad pro kvantitativní modely životaschopnosti populace. Tyto údaje a modely pomohou porozumět fungování populace; ukážou, kde jsou rizika pro populaci a jak jsou velká; ukážou vývoj populace při simulovaných managementových opatření a pomohou při výběru těch nejvhodnějších – tedy těch, které zajistí dlouhodobé stabilní přežívání druhu u nás.

Monitoring dravců a čápa černého na Jižní Moravě

Ornitologický průzkum zvláště chráněných území a evropsky významných lokalit Mušovský luh, Drnholecký luh a Vranovický a Plačkův les je zaměřen především na zmapování hnízd dravců a čápa černého a zjištění jejich aktuální obsazenosti v roce 2008. Hnízda velkých dravců jsou hledána především s ohledem na jejich další ochranu a zabezpečení klidného průběhu hnízdění v příštích letech. Většina velkých hnízd je totiž jejich majiteli obsazována opakovaně několik let po sobě nebo dochází ke stavbě nových hnízd v blízkém okolí. Většina dravců a také černý čáp jsou citliví na rušení. Díky znalosti lokace hnízd je možné redukovat rušivé faktory (v tomto případě především lesnické práce) a zabezpečit jim klid v průběhu hnízdění.

Regulace norka amerického na Vysočině

Norek americký patří k nově se šířícím druhům na území České republiky. Je to nepůvodní severoamerický druh, který představuje potencionální nebezpečí pro původní faunu drobných a středních obratlovců. Norek americký je proto považován za nežádoucí a v řadě zemí jsou prováděna opatření na jeho regulaci či kompletní eradikaci. Cílem projektu je snížení populace norka amerického na dvou lokalitách v kraji Vysočina. Dalším cílem projektu bude navrhnout na základě zjištěných zkušeností efektivní metodiku eradikace norka v podmínkách naší krajiny.

Ekologie norka evropského v deltě Dunaje

V rámci dlouhodobé spolupráce s Národním výzkumným ústavem Dunajské Delty probíhá v deltě řeky Dunaj základní monitoring populace norka evropského (Mustela lutreola L.). Norek evropský je po rysu iberijském druhá nejohroženější suchozemská šelma Evropy. V současnosti se norek evropský vyskytuje jen v několika izolovaných populacích, přičemž u všech těchto populací, vyjma té v Rumunsku, byl zaznamenán prudký pokles početnosti.

Možnosti rekolonizace Švýcarska vydrou říční

Švýcarsko je jednou ze zemí, kde vydra říční během minulého století úplně vymizela. Vzhledem k současnému trendu šíření vydřích populací v řadě států Evropy je potenciálně možná i opětovná rekolonizace Švýcarska. Cílem projektu je zhodnotit možnosti přirozené migrace vyder do Švýcarska z populací vyder z okolních zemí. Projekt je založen na mapování výskytu vyder v okolních státech a vytipování možných migračních tras pro jedince z nejbližších populací směrem do Švýcarska.

Rozšíření vydry říční v Makedonii

Cílem projektu bylo zjistit základní údaje o rozšíření vydry říční v Makedonii, kde byly doposud informace o výskytu vyder velmi sporadické. Díky centrální pozici Makedonie na Balkánském poloostrově je území tohoto státu klíčové pro propojení celé Balkánské populace vyder. Výskyt vyder byl zjišťován na základě hledání pobytových znaků na vybraných úsecích vodních toků a ploch rozmístěných v rámci celé republiky Makedonie.