intranet
cz en

Telemetrie vyder v České Kanadě (Dačicko)

obrázek
Co je radiotelemetrie a k čemu slouží při výzkumu zvířat
Radiotelemetrie představuje technologie pro dálkový přenos dat pomocí radiového signálu. Tato technologie má široké uplatnění v kosmonautice, při přenosu signálů z družic, v meteorologii, kdy se sledují veličiny popisující stav ovzduší, ve vojenství na raketových systémech a stále častěji také v biologii při sledování pohybu zvířat a jejich chování. Zvířata jsou sledována díky telemetrickým vysílačkám. Tyto vysílačky vysílají pravidelný signál, který je na telemetrickém přijímači přenášen do pípavého zvuku. Podle síly, intenzity a pravidelnosti signálů lze určit, kde se zvíře nachází a také zda se pohybuje, nebo je inaktivní. Takovým způsobem je možno získat velice přesná a cenná data o pohybu a aktivitě i u skrytě žijících a nočních zvířat, jako je ostatně i vydra.
Na telemetrii používáme vysílačky IMP 400/L firmy Telonics (USA), s výdrží baterie na 3 roky a přijímač ATS R4000. Při zvlněné krajině, jako je na Dačicku, se dosah signálu z vysílačky pohybuje kolem 2 km (záleží na typu terénu), z vyvýšeného místa může být dosah větší a z letadla i přes 4 km.


obrázek
Proč se na Dačicku vydry telemetrují?
Díky telemetrickému sledování víme, jakou oblast (domovské okrsky) sledované vydry obývají, kde mají odpočinková místa, kde loví a jak se tato místa a velikost teritoria mění v průběhu roku. Sledují se sociální interakce mezi zvířaty, zda se překrývají domovské okrsky, chování, aktivita, kdy mají samice mláďata, kdy se rodina rozpadá, kam se vydávají osamostatňující mláďata a podobně.
Paradoxně může telemetrické sledování sloužit také k zjištění příčiny smrti. Pokud dojde k úhynu telemetrovaného zvířete a sníží se tudíž jeho teplota, vysílačka je nastavená tak, že začne vydávat specifický signál. Zvíře bude následně dohledáno a předáno k veterinárnímu vyšetření. V současnosti jsou znalosti o přirozeném úhynu vyder velice malé – většina nálezů mrtvých jedinců pochází ze silnic. Všechna tato a další zjištění by měla sloužit k lepšímu poznání populace vydry říční u nás a k využití těchto poznatků při ochraně druhu.


obrázek
Jak telemetrie probíhá
Terénním vozidlem, na jehož střeše je všesměrová anténa, projíždíme okolí vodních toků a rybníků. Když zachytíme signál, vystoupíme z auta a směrovou anténou určíme, odkud je signál vysílán. Každé zvíře, respektive vysílačka, má specifickou frekvenci.
Vydry sledujeme dvojím způsobem. Z pravidla ve dne dohledáváme všechna telemetrovaná zvířata a lokalizujeme tzv. odpočinková místa. Takto jsou všechna zvířata dohledána téměř každý den, takže známe síť jejich odpočinkových míst. Například samec Bruno jich má za bezmála šest měsíců sledování 55, zatímco samice Asha pouze 21.
Dále se vydry sledují v noci, když jsou aktivní (často od soumraku do východu slunce). Vždy jednu konkrétní vydru sledujeme po celou noc. Ve čtvrthodinových intervalech se zaznamenává kromě přesné lokalizace také aktivita. Díky telemetrii přesně známe pozici sledovaných zvířat a jsme s nimi během noci neustále v kontaktu. Když to podmínky dovolí, je možné získat cenné poznatky o chování vyder, slyšet je nebo třeba při svitu měsíce i vidět. Důležité je však dbát na to, aby zvířata nebyla rušena a chovala se přirozeně. Každé zvíře se snažíme sledovat po celou noc vícekrát za měsíc.


obrázek
Implantace vysílačky
U mnoha zvířat, např. rys medvěd, bizon, se používají obojky, v nichž je zabudována vysílačka a napájecí baterie. U vyder to však není možné, mají totiž širší krk než hlavu. Je proto nutné vysílačku implantovat přímo pod kůži. Operace probíhá na špičkovém pracovišti veterinární kliniky v Jihlavě (MVDr. Luděk Kučera) za dodržení všech bezpečnostních podmínek.


obrázek
Vypuštění
Po operaci se vydra převeze zpátky na místo, kde byla odchycena, a vypustí se. Z pravidla pak vyhledá nejbližší odpočinkové místo, kde dlouho spí. V následujících dnech se zvíře intenzivně telemetricky sleduje (tato data však nejsou pro možné ovlivnění zahrnuta do souhrnných výsledků). Po pár dnech (1-3) se biorytmus všech vypuštěných zvířat srovnal.


Vydra je ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. vedena jako silně ohrožený druh, tedy jakákoliv manipulace s ní není bez případných povolení a výjimek ze zákonu možná. Stres způsobený při odchytu a po operaci vyváží cenné poznatky, které je možné získat jen díky telemetrii. Tyto výsledky povedou k pochopení populace vyder, jejího vývoje a využívaní prostředí, a budou využity k aktivní ochraně vyder.

Telemetrie vyder na Dačicku probíhá v rámci projektu „Vytvoření modelu vývoje populace vydry říční v České republice“.

zpět